ประเทศแคนาดา ถือเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และให้ความสำคัญต่อการศึกษาอย่างมาก ระบบการศึกษาของแคนาดาจัดอยู่ในอันดับชั้นนำของโลก โดยใช้เงินลงทุนด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าจีดีพี การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล(อายุ 4 ปี) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สิ่งที่แตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ ก็คือแคนาดาไม่มีระบบการศึกษาส่วนกลาง แต่เป็นมณฑลทั้ง 10 แห่งและเขตปกครองพิเศษทั้ง 3 เขตที่ต้องจัดระบบการศึกษาของตนเองให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคตน ตามกฎหมายแล้ว เด็กๆ จะต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 6-7 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑล) จนถึงอายุ 15-16 ปี