การขอวีซ่านักเรียน Canada

นักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษาที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอ “ Study Permit ” ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา โดยที่ “ Study Permit ” นี้จะเป็นใบที่อนุญาตให้นักเรียนสามารถศึกษาในประเทศแคนาดาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนจะอยู่ที่ประเทศแคนาดาและสำเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด
กรอกแบบฟอร์ม “ Application for a Study Permit ” ให้ครบถ้วน
กรอกแบบฟอร์ม “ Family Composition Information ” ให้ครบถ้วน
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) passport size จำนวน 4 รูป
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 4,000 บาท (ซื้อเป็น Bank Draft, Cashier’s Cheque หรือ Certified Cheque สั่งจ่าย “Canadian Embassy”) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่านี้จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หนังสือตอบรับฉบับจริง (Original) จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา และสำเนา 1 ชุด ระบุ
• ชื่อเต็ม และที่อยู่ของนักเรียน
• วันเดือนปีเกิดของนักเรียน
• หลักสูตรที่ลงทะเบียน
• วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดคอร์ส

สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษา ณ มณฑลควิเบค (Quebec) ต้องยื่น “Certificated d’ acceptation” (Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)

หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร และสำเนา 1 ชุด
หลักฐานด้านการเงิน ได้แก่
• Bank statement และ/ หรือสมุดเงินฝากของผู้สนับสนุนด้านการเงินที่มีบันทึกการฝาก-ถอนย้อนหลังในระยะเวลา 12 เดือน
• จดหมายจากนายจ้างของผู้สนับสนุนด้านการเงิน ที่ระบุเงินเดือน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนับสนุนด้านการเงิน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
• หลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาที่ระบุจำนวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้รับทุน

นักเรียนที่ต้องการไปศึกษาในระยะเวลามากกว่า 6 เดือนต้องไปตรวจโรค (Medical Examination) ด้วย
นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน

นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งยืนยันชื่อของผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา และเป็นการยืนยันว่าผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดาจะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินใดๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ในกรณีที่นักเรียนต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยเร่งด่วน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้โดยตรง
• แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เปรียบเหมือนบิดา-มารดาของนักเรียนในยามฉุกเฉิน
• แบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก : www.cic.gc.ca/english/study/study-forms.html

* ควรยื่นขอวีซ่านักเรียนก่อนคอร์สเริ่ม 12 สัปดาห์
* ต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนด้วย มิฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับเรื่องการยื่นขอวีซ่าของท่านได้
* ไม่สามารถรับรองได้ว่าวีซ่านักเรียนของท่านจะผ่านการพิจารณา ถึงแม้ว่าท่านจะได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแล้ว

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *