ABOUT US

IEO CANADA by IEO Study Abroad เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมามากกว่า 15 ปี โดยเป็นสถาบันที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และเรามีการทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติในหลายประเทศ ซึ่งทางเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสถาบัน ในการจัดโครงการต่างๆให้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เครือข่ายระหว่างประเทศ

ด้านการศึกษา เรามีการทำงานร่วมกับสถาบันภาษาต่างๆ โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัย University of Tasmania รัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย RMIT รัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ด้านการโครงการ Internship UK และ Australia เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียในการจัดทำโครงการฝึกงานด้านการ โรงแรมให้กับเยาวชนไทยภายใต้วีซ่าการฝึกงานโดยเฉพาะ Internship, Au Pair, Work & Travel, Student Exchange USA เราเป็นสำนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากองค์กรในประเทศอเมริกา ที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลอเมริกาในการดำเนินงานโครงการ โดยมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน Work & Study เราได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากทางสถาบันในประเทศแคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย ในการจัดทำโครงการนี้ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก
ด้านบริการเสริม Tax Back เราเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการทำเรื่องภาษีคืนให้แก่ Tax Back สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย
Youth Hostel เราทำงานร่วมกับบ้านพักเยาวชนในหลายประเทศเพื่อทำการ สำรองที่พักให้แก่เยาวชนไทยในการเดินทางไปพักในต่างประเทศ

เครือข่ายในประเทศ

เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิเช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย,หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนานักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลากร เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการทำงานร่วมกับสถานทูตต่างๆ เช่น อเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา และ นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

โครงการต่าง ๆ ที่เรามี มีดังต่อไปนี้
• โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work & Travel)
• โครงการศึกษาและทำงานควบคู่กับการเรียน (Work & Study)
• โครงการฝึกงานในสหรัฐอเมริกา (Internship & Career Training)
• โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Student Exchange)
• โครงการดูแลเลี้ยงเด็ก (Au Pair)
• โครงการพัฒนาครู (Teacher Training)
• โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา เฉพาะกลุ่ม (Education & Technical Camps)
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad)

ความเชื่อมั่นที่จะให้ความสำเร็จในทุกโครงการ
1. ระบบการจัดการ การให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลด้านคำปรึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ จนกระทั่งเมื่อกลับมายังประเทศไทย
2. การดูแล การให้การดูแลตั้งแต่แรกเข้าโครงการจนกระทั่งจบโครงการ โดยคำนึงถึงผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
3. การจัดการข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด

จุดเด่นที่เราภูมิใจนำเสนอ
1. มีทีมงานที่พร้อมในด้านงานข้อมูลและงานบริการ
2. เจ้าหน้าที่มีการอบรมมีประสบการณ์ และให้บริการอย่างเต็มที่
3. มีหลักสูตรและโครงการที่หลากหลาย
4. เป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกแบบครบวงจร
5. ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากทางองค์กรต่างประเทศ

การยอมรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ
จากความประทับใจในคุณภาพและงานบริการของเรา ที่เป็นเลิศทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบุคคลหลายฝ่าย และจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในการกลับมาใช้บริการกับเราอย่างเหนียวแน่น ซึ่งเป็นหลักประกันถึงการบริการที่ดี ของเราอีกหนึ่งสิ่งที่เรามี

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
ปี 2549 Workshop – จัดเวิร์คชอปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ. ประเทศอังกฤษภายใต้หัวข้อ Human Resource ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2549 จำนวน 23 ท่าน
ปี 2549 Training – ร่วมกับทางโรงแรม Hyatt Lake Tahoe ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อไปฝึกงานกับทาง Hyatt สำหรับโครงการ Internship และ Career Training
ปี 2550 Teacher Training – ทางสถาบันในประเทศนิวซีแลนด์และ IEO ได้รับการมอบหมายให้จัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ในระดับประถมและมัธยมศึกษา ไปอบรม ณ เมืองโอ้คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 18 กันยายน 2550
ปี 2550 Scholarship – มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน Shell Quiz เพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษและพักกับครอบครัว ณ ประเทศออสเตรเลีย 4 สัปดาห์ จำนวน 2 ทุน โดยการแข่งขันนี้จัดโดยบริษัท Shell แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ Nation Junior
ปี 2551 Student Cultural & Education Trip – ทางสถาบันในประเทศออสเตรเลียและ IEO ได้รับการมอบหมายให้จัดกิจกรรม Student Cultural & Education Trip สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาไปเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2551
ปี 2552 สคบ – ได้รับเชิญจากทาง สคป เพื่อประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการดำเนินการส่ง
นักเรียนนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ
วิทยากร – เป็นวิทยากรบรรยายด้านวิชาการตามสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ

** แต่ละโครงการ ทาง IEO ได้รับความไว้วางใจให้จัดทุกปี **