โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Vancouver)

:: WORK AND STUDY CANADA ::

โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Vancouver)

Work and Study Canada

Work and Study Canada

Work & Study in Canada เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา สามารถฝึกงานแบบมีรายได้ เนื่องจากตัวโครงการมีในส่วนของการฝึกปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นจึงเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียน ได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ กับการทำงานในสภาวะแวดล้อมจริง รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นตัวช่วยด้านการทำงานต่อไปในอนาคตได้ และยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ชาวแคนาดาโดยตรงอีกด้วย

:: STUDY ::

ผู้ร่วมโครงการจะได้เรียนในหลักสูตร ‘Certificate in English for Business’ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เนื้อหาที่เรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน, Cultural Training, Hospitality Workshops, ESL (English as a Second Language) และ Elective classes ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของตัวนักเรียนเอง

:: WORK ::

นักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกงานในสถานที่ต่างๆร่วมกับชาวแคนาดาหลังจากเรียนจบหลักสูตร และจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ $9-12 CAD ต่อชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบเต็มเวลา เฉลี่ยประมาณ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

:: ลักษณะของงาน :: 

–  Chef, Bartender
–  Waitress/Waiter
–  Dishwasher, Kitchen Helper
–  Front Desk Agent, Receptionist, Retail Sales
–  Catering Staff, Coffee Shop Attendant
–  Events Assistant, Activities Coordinator
–  Spa Supervisor
–  Room Attendant, Housekeeper
… and many more!!!

**งานที่จะได้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง ณ ตอนนั้น, ทักษะภาษาอังกฤษ และความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลา 6 เดือน (24 weeks)  
– เรียน 12 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบมีรายได้ 12 สัปดาห์
ระยะเวลา 8 เดือน (32 weeks)
   – เรียน 16 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบมีรายได้ 16 สัปดาห์
ระยะเวลา 12 เดือน (48 weeks)
   – เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบมีรายได้ 24 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน และจากประสบการณ์จริงในการทำงาน จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 เพื่อเรียนรู้และศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการใช้ชีวิตของชาวแคนาดา
 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 เพื่อให้ได้มีโอกาสทำงาน และมีรายได้ระหว่างที่อยู่ในประเทศแคนาดา
 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำประสบการในการทำงานไปต่อยอดให้กับการทำงานในอนาคต

WORK AND STUDY CANADA

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Study in Canada
1. อายุ 19-30 ปี
2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
4.มีความต้องการเพิ่มทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ถึงระดับที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ชอบงานบริการ มีความอดทนและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง
6. มีวุฒิภาวะ, ความรับผิดชอบ และความยืดหยุ่น

ค่าโครงการ
 ได้แก่ 6 เดือน, 8 เดือน และ 12 เดือน  รายละเอียด ตามตารางดังนี้

WORK AND STUDY CANADA - PRICE

*ราคาทั้งหมดใช้หน่วยเงิน ดอลล่าห์แคนาดา (CAD) **ราคาดังกล่าว คิดโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน $1 CAD = 32 บาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันกรุณาเช็คกับธนาคารอีกครั้งเมื่อทำการสั่งจ่าย

รายละเอียดปลีก ย่อยของค่าโครงการ แบ่งออกเป็นรายการดังนี้ 
 ค่าลงทะเบียนเรียน
 ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษ  ESL  25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
 ค่าหนังสือเรียน (Materials Fee)
 ค่าดำเนินการเอกสารขอวีซ่า รวมถึงหนังสือการรับรองการเรียน เพื่อเข้าประเทศแคนาดา ประเภท Study permit  และ Work permit (c30)
 ค่าบริการจัดหางาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 บริการช่วยเหลือในเรื่องของการเขียน Resume และ Cover Letter
 บริการช่วยเหลือในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
 Workshop เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานทุกเดือน
 ประสบการณ์ในการทำงานจริง และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับชาวแคนาดา
 ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ

*  ราคาดังกล่าวยังไม่รวม
 – ค่าวีซ่า
 – Pocket Money เงินติดตัวที่ต้องดำรงชีวิตช่วงแรก
 – ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 – ค่าตรวจสุขภาพ
 – ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

Optional offer

Work and Study Canada

ที่พักแบบ Homestay

Work and Study Canada

หมายเหตุ
1.  ห้องคู่ เฉพาะนักเรียนที่เดินทางพร้อมกันเท่านั้น (ราคาที่แสดงในตารางเป็นราคาต่อ 1 คน)
2.  ราคานี้รวม ค่าจัดหาที่พัก และบริการรับที่สนามบินแล้ว
3.  หากนักเรียนต้องการพักมากกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการสมัครโครงการ
1. สอบภาษาอังกฤษ
2. กรอกใบสมัคร พร้อมชำระเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท และสำเนาพาสปอร์ต
3. รอใบตอบรับจากทางโรงเรียน
4. ตรวจประวัติอาชญากรรม
5. ดำเนินขั้นตอนการขอวีซ่า และตรวจร่างกาย
6. เตรียมเดินทางสู่ประเทศแคนาดา

ท่านสามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่