Warning: include(../blockleft.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockleft.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 32

Warning: include(../blockhead.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 33

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockhead.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 33
ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าแคนาดา

การยื่นวีซ่าแคนาดา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน : วีซ่าแคนาดา

    แบบฟอร์มวีซ่า Student :: (IMM5257 , IMM5645E , IMM 5257 - Schedule 1 , IMM 5646 Custodianship )

    1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
    2. ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ตัวและใช้ตัวจริง และใบรับรองการเป็นนักเรียน (ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้)
    3. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (แต่งกายสุภาพ ไม่มีเครื่องประดับ ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
    4. สำเนาบัตรประชาชน(กรณีอายุถึง15) , ทะเบียนบ้าน , สูติบัตร ของผู้สมัคร (ตัวนักเรียน)
    5. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดาเป็นผู้ขอมอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแล ของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา
       โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน (ออกโดยอำเภอเมืองหรือทนายกฎหมาย โดยมีบิดามาดาร หรือผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นต์) ใช้ตัวจริง
    6. อื่นๆ
       - กรณีเปลี่ยนชื่อ ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อของนักเรียน
       - นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้ตัวจริง)

หลักฐานข้อมูลผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ปกครอง)


    7. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน (ของบิดา และมารดา)
    8. สำเนาทะเบียนสมรสผู้ปกครอง
          - กรณีหย่าต้องมีสำเนาใบหย่าและใบมอบอำนาจว่าใครเป็นผู้ถือสิทธิ์ดูแลนักเรียน
          - หรือ บิดามารดาเสียชีวิตต้องมีสำเนามรณะบัตรด้วย
    9. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, ใช้ตัวจริง (ระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุการทำงาน) เป็นภาษาอังกฤษ กรณีเปิดกิจการส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หรือทะเบียนการค้า
    10. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ) ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
          - สำหรับนักเรียนที่เรียนเกิน 6 เดือน เงินในบัญชีต้องมีมากกว่า 700,000 บาท ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
    **นักเรียนที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานประวัติอาชญากรรมด้วย (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
    **ค่าวีซ่า 2,400 บาท (Single เข้าออกครั้งเดียว) ** ค่าวีซ่า 4,800 บาท ( Multiple เข้าออกหลายครั้ง) ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
    **ต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า หรือถูกปฏิเสธวีซ่า
    **ระยะเวลาวีซ่าอาจใช้เวลาประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ แล้วแต่ช่วงเวลาที่มีผู้ขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดานั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าแคนาดา

    แบบฟอร์มวีซ่า Visitor :: (IMM5257 , IMM5645E , IMM 5257 - Schedule 1 ,IMM 5409, )

 • หนังสือเดินทาง : ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย
 • รูปถ่าย : ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • หลักฐานการเงิน : จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 • หลักฐานการงาน :
  1. จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  2. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  3. ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงาน หรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วย
 • ถ้าท่านเคยเดินทาง และมีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ในกรณีที่ท่านต้องการศึกษาต่อในประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือน้อยกว่า ท่านต้องใช้คำร้องขอวีซ่าประเภทวีซ่าชั่วคราว เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาในระยะสั้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และท่านจะต้องเดินทางออกจาก ประเทศแคนาดา
 • ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1
 • ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ป และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการ มิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้น ท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณา คำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท ท่านต้องจ่ายเป็นเงินไทย (บาท), เงินเหรียญแคนาดา (75 เหรียญ สำหรับเข้าประเทศครั้งเดียว หรือ 150 เหรียญสำหรับเข้าประเทศหลายครั้ง) หรือเงินเหรียญสหรัฐ สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
 • ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาไม่รับเงินสด ในการชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท จะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน ท่านต้องตอบคำถามบนคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้

 หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าชั่วคราวหรือขั้นตอนการยื่นคำร้อง ท่านสามารถหาได้จากเอกสารที่กระทรวงสัญชาติและกิจการคนเข้าเมือง จัดเตรียมให้ มีดังต่อไปนี้

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมเอกสาร (ตามจริง) ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าท่องเที่ยว แบบเข้าออกครั้งเดียว
  วีซ่าท่องเที่ยว แบบเข้าออกหลายครั้ง
2,400 บาท
4,800 บาท
Free
Free
2,400 บาท
4,800 บาท

หมายเหตุ

     - เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน
     - ท่านต้องตอบคำถามบนคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง หากท่านไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้
     - เอกสารบ้างอย่างอาจเรียกเก็บเพิ่ม ถ้าเจ้าหน้าที่สถานทูตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าแคนาดา
EMBASSY OF CANADA : สถานทูตแคนาดา อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 15  990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น


Warning: include(../blockfoot.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 152

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockfoot.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\th\visa_canada.php on line 152